2012: Japan

01 Kawasaki Daishi:

01 Tokyo – Maid Cafe:

01 Tokyo – Ochanomizu:

01 Tokyo Oshima:

01 Tokyo – Skytree/ Asakusa:

01 Tokyo – Various:

02 Tokyo – Yurikamome Line:

10 Tokyo – Tsukiji:

10 Tokyo – Various:

11 Oyama:

11 Show Kinen Koen: