2023: Japan

12 Minato-ku, Tokyo

11 Iwate

11 Yamagata

10 Kyoto

08 Shinjuku, Tokyo

08 Ina-Takato, Nagano

08 Odawara (Enoura Observatory), Kanagawa

07 Sumidagawa Hanabi, Tokyo

07 Shinjuku, Tokyo

06 Yamakoshi, Niigata

06 Echigo Tsumari Art Field, Niigata

05 Kanda Matsuri, Tokyo

05 Onoyama, Kanagawa

05 Jigoro Kano’s Grave, Matsudo, Chiba

04 Sakura in Tokyo

04 Nagano-shi, Nagano

04 Togakushi, Nagano

04 Jigokudani, Nagano

04 Kanazawa