2008: Japan

01 Sumo, Tokyo

02 Yokohama

03 St. Mary’s Cathedral Tokyo

03 Sakura, Tokyo

03 Yokohama

04 Matsushima

04 Sendai

05 Naoshima

05 Okayama

06 Yokosuka

10 Tokyo

10 Ushiku Daibutsu

>

11 Hakone

11 Tokyobay to Chiba

12 Shinjuku