2016: Japan

03 Tokyo

07 Sumidagawa Hanabi, Tokyo

08 Tokyo from above

09 Meiji Shrine, Tokyo

09 Niagara Kare Restaurant, Tokyo

10 Hieisan, Kyoto

10 Nara

10 Tokyo

10 Ikefukuro Cafe, Ikebukuro, Tokyo

11 Jogashima