2022: Japan

04 Kyoto

04 Naka Meguro, Tokyo

04 Shonan

05 Nokogiriyama, Chiba

05 Saitama

06 Shinjuku

08 Asakusa

08 Kamakura

08 Nakano

08 Okayama

08 Shinjuku

09 Hiroshima

09 Kochi

10 Kadokawa Cultural Center

10 Shinjuku, Tokyo,

11 Kamakura

11 Odakesan

11 Yokohama

11 Shibaura, Tokyo

11 Shojinryori, Tokyo

12 Asakusa, Tokyo

12 Kappabashi, Tokyo